Veel politieke partijen presenteren aan de vooravond van de verkiezingen mooie plannen en ambitieuze vergezichten. Dat doen wij ook. Maar als ze eerlijk zijn, laten ze ook zien wat er de afgelopen jaren gedaan is en wat nog beter kon. Ook wij blikken her en der terug, gewoon eerlijk in ons programma, om te laten zien wat we de afgelopen jaren hebben kunnen realiseren en wat nog niet gelukt is. Met verwijzingen naar plannen en voorstellen die we de afgelopen jaren gedaan hebben. 

Daarbij hebben we wel gezien dat het voor onze gemeente soms ingewikkeld is om plannen ook echt om te zetten in resultaten. We willen veel en praten daar soms ook lang over. Maar de uitvoering stokt te vaak. Omdat we te weinig geld hebben, omdat onze ruimtelijke ordening niet altijd op orde is, omdat we soms lef en bestuurskracht missen en omdat we niet altijd concrete afspraken maken en op tijd aan de rem trekken als iets niet lukt. Want politiek is niet alleen mooie plannen maken, politiek gaat ook over de vraag hoe we ze uitvoeren. 

Te veel is de afgelopen jaren niet verder gekomen dan de tekentafel. Gemeenten hadden te weinig geld. De afgelopen jaren is veel bezuinigd op het budget van gemeenten en dat moet anders. Tijdens de recente campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen was de PvdA de enige partij die in haar programma een hele stevige investering in het zogenoemde gemeentefonds had opgenomen. Het gemeentefonds is het geld dat alle gemeenten samen van de rijksoverheid krijgen om hun werk te kunnen doen. Er zit elk jaar weer te weinig geld in en dat moet anders. We blijven erop inzetten om ook andere partijen daar de komende jaren van te overtuigen. Maar we moeten als gemeente ook zelf dingen anders doen: 

  • We moeten eerlijk zijn over geld. Geen vage beloftes over lagere lokale belastingen of dure plannen die nooit gerealiseerd gaan worden. We moeten keuzes maken, zeker als er de komende jaren niet meer geld vrijgemaakt wordt voor gemeenten. Wij zullen dan altijd kiezen voor onze prioriteiten: betaalbaar wonen, goede zorg en ondersteuning, eerlijke klimaatpolitiek. Ook als dat betekent dat inwoners, naar draagkracht, iets hogere lasten betalen via bijvoorbeeld de OZB.
  • De gemeente moet haar kerntaken weer op orde hebben. Goed onderhoud, het afval ophalen tegen een redelijk tarief, zorgen voor fatsoenlijke dienstverlening. Dat was de afgelopen jaren allerminst vanzelfsprekend, het college heeft vooral het onderhoud de afgelopen jaren gewoon laten versloffen. Zo bleek er plotseling te weinig geld te zijn voor goed onderhoud van bruggen, tunneltjes en trappen. Dat hebben we gelukkig als raad op ons initiatief kunnen oplossen. Maar als je niet zorgvuldig omgaat met de openbare ruimte, ga je dat op termijn merken. Je bouwt als het ware een stevige schuld op. Niet door te veel geld uit te geven, maar door het onderhoud zo te laten versloffen dat je ineens grote investeringen moet doen. Inwoners verdienen beter, zeker in een relatief dure gemeente als de onze. 
  • De gemeente staat voor hele grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De invoering van de omgevingswet, een nieuwe wet die regelt hoe we onze ruimte inrichten en gebruiken, heeft veel vertraging opgelopen maar komt er nu echt aan. We zijn daar als gemeente nog niet klaar voor. De PvdA heeft daar heel veel energie in gestoken de afgelopen jaren, maar stond niet zelden alleen. Daar moeten we met elkaar veel meer werk van maken.
  • Ook op het gebied van handhaving hebben we nog een wereld te winnen. We weten steeds vaker dat sommige activiteiten gevolgen hebben voor gezondheid en milieu. Maar vinden het nog lastig de regels ook stevig te handhaven. Daarmee gaan we aan de slag, samen met onze omgevingsdienst. Die op zijn beurt ook wel wat meer aandacht kan gebruiken.  

In dit programma hebben we een paar hele stevige ambities neergelegd. We staan voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving. Waar mensen terecht kunnen voor zorg en ondersteuning als dat nodig is. Een gemeente die alles doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen in levendige kernen. Een gemeente die staat voor eerlijke klimaatpolitiek. Een gemeente die haar basis op orde heeft en die samen met inwoners werkt aan een eerlijke en fatsoenlijke toekomst voor iedereen. 

Die uitdagingen kunnen we samen aan. Als PvdA blijven we constructief en kritisch aan de slag voor en met alle inwoners van onze gemeente. Daarbij hopen we op uw vertrouwen bij de komende verkiezingen, als team staan we klaar om onze plannen voor een sterk en sociaal Lingewaard samen met u realiteit te maken.